Màng lọc âm phòng thu chuyên nghiệp ISK

500.000 400.000